Neem contact met ons op
00800-33584266
(gratis)

High Performer 10W-40 Motorrad (4-Takt) Motoröl

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Producten voor motoren
Viscositeit
10W-40
Werkgebieden
Scooter, motor
Kenmerken
licht vloeiende olie, olie voor het hele jaar, synthetisch, universeel
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos
€ 5,07  per liter
Minimale aankoop: 12
€ 5,07
1 liter doos
€ 8,45  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 8,45
5 liter bidon
€ 5,06  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 25,29
20 liter bidon
€ 3,62  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 72,36
60 liter vat
€ 4,06  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 243,51
208 liter vat
€ 3,03  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 629,66

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK