Neem contact met ons op
00800-33584266
(gratis)

High Performer 20W-50 SHPD

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Olie voor truck
Viscositeit
20W-50
Werkgebieden
nutsvoertuig
Kenmerken
universeel
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
5 liter kan
€ 5,11  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 25,53
20 liter bidon
€ 3,66  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 73,28
60 liter vat
€ 4,10  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 246,28
208 liter vat
€ 3,29  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 685,08

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK