Neem contact met ons op
00800-33584266
(gratis)

High Performer

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Producten voor motoren
Viscositeit
20W-50
Werkgebieden
motor
Kenmerken
universeel
Gratis verzending*
5 liter kan
€ 4,96  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 24,82
20 liter bidon
€ 3,54  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 70,79

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK