Neem contact met ons op
00800-33584266
(gratis)

High Performer 10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
10W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
licht vloeiende olie
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos
€ 7,61  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 7,61
5 liter bidon
€ 4,22  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 21,08
20 liter bidon
€ 2,77  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 55,47
60 liter vat
€ 3,21  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 192,86
208 liter vat
€ 2,40  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 499,90

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK