Valvoline

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
10W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
licht vloeiende olie
Gratis verzending
Alle prijzen incl. BTW
208 liter vat
€ 4,09  per liter
Minimale aankoop: 1
€ 851,07

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.


x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK